Darbuotojams » Darbuotojo veiklos vertinimo išvada

                 Raseinių rajono kultūros centro

darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos

      2 priedas

 

 

___RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS__

(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas)

 

_________________________________________________________________

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

 

_____________ Nr. ________

(data)

Raseiniai

 

 

I. PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

 

1.   Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai

 

Metinės užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis direktorius vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

1.6.

 

 

 

 

2.   Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis direktorius vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.                             

 

 

2.4.

 

 

2.5.

 

 

2.6.

 

 

 

3.   Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

 

3.1.

3.2.

3.3.

 

 

 

II. PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

4.     Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

 

Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas langelis

4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai

 

5.   Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją

(nurodoma, kokie mokymai  siūlomi darbuotojui)

 

5.1.

5.2.

 

 

III. VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

 

6.   Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

____________________                               _____________                             ________________________________

      (vadovo pareigos)                                         (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

 

 

____________________                               _____________                             ________________________________

     (darbuotojo pareigos)                                     (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:

(ko nereikia, išbraukti)

 

 

______________________________________________          ____________                  ______________________

(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos)                (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

 

Parsisiųsti dokumentą