Naujienos
JGI įgyvendinimo projektas „Atrask save“ Raseinių rajone


Paskelbta 2018 09 26

Projekto „Atrask save“ tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Jaunimo reikalų departamentas kartu su Jaunimo garantijų iniciatyvos partneriais garantijas teikia 15–29 m. amžiaus nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, kuris nėra registruotas darbo biržoje (toliau – neaktyvūs jaunuoliai), nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų skatinimo.

 

Uždaviniai:

  • Padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, įgyvendinant  socialinių, pedagoginių, psichologinių ir motyvavimo paslaugų teikimą;
  • Padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, organizuojant savanorystės veiklas;
  • Padidinti galimybes nepasirengusiam darbo rinkai jaunuoliui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę;
  • Įgyvendinti papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams.


Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas „Atrask save“ finansuojamas Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis.

  • Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia garantijas 16-29 m. bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje.
  • Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia garantijas nedirbančiam ir nesimokančiam 15-29 m. jaunimui, neregistruotam teritorinėje darbo biržoje.

Viso projekto metu dalyvių skaičius buvo pasiektas iki 121 asmens iš kurių: 105 pasirašė sutikima dalyvauti, 90 sudaryta individualių veiklos planų, 9 sugrįžo į darbo rinką, 21 sugrįžo į švietimo sistemą, 3 dalyvavo savanoriškoje veikloje.

 

Projektas „Atrask save“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektą vykdo Lietuvos darbo birža, pagrindinis partneris – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Informaciją pateikė projekto „Atrask save“ vietos koordinatorė Vaida Bartkevičienė, tel nr. 863614483,

el. p. jgi.raseiniai@gmail.com.