Veikla » Korupcijos prevencija

      PATVIRTINTA

        Raseinių rajono kultūros centro

                                                                                            direktorės Ingos Šatkauskienės

        2017.11.02 d. įsakymas Nr.(1.2)KC1.2-32-V

 

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO

2017 -2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

 1. Raseinių rajono kultūros centro 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programa (toliau Programa) parengta vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. Nr.TS-245 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“.
 2. Programos paskirtis – užtikrinti ir intensyvinti Raseinių rajono kultūros centro korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti.
 3. Programos strateginės kryptys yra:

3.1. korupcijos prevencija;

3.2. antikorupcinis švietimas.

 1. Korupcijos prevencija įstaigoje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
 • teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis LR Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
 • visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
 •  sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus;
 • pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas įgyvendinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.

 

II SKYRIUS. PRIELAIDOS, LEMIANČIOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMĄ ĮSTAIGOJE

 

 1. Išorinės korupcijos prielaidos:
 • socialinės (nedarbas, santykinai maži darbuotojų atlyginimai);
 • teisinės (teisės aktų sudėtingumas, jų kaita, kontrolės sistemos netobulumas);
 • institucinės (žinančių apie korupcijos apraiškos atvejus, darbuotojų baimė pranešti neanonimiškai, nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje);
 • visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir  prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems asmenims, piliečių pasyvumas).
 1. Vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidos:
 • neišsamus teisės aktų projektų poveikio visuomeniniams santykiams vertinimas;
 • paslaugų teikimo administravimo trūkumai;
 • vidaus darbo organizavimo trūkumai;
 • nepakankama viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija;
 • viešumo stoka;
 • pricipingumas atestuojant kultūros centro darbuotojus;
 • organizuojant viešuosius pirkimus;
 • priimant naują darbuotoją į darbą;
 • teikiant paslaugas.

 

III SKYRIUS. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Programos pagrindinis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę kultūros centre.
 2. Pirmas tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti kultūros centre ir jas šalinti.
 3. Uždaviniai:
 • užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimąir jų kontrolę;
 • sudaryti galimybę informuoti apie korupcinio pobūdžio prasižengimus.
 1. Antras tikslas – siekti didesnio Raseinių rajono kultūros centro veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei.
 2. Uždaviniai:
 • gerinti Kultūros centro teikiamų paslaugų teikimo, administravimo kokybę;
 • siekti, kad būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija.
 1. Trečias tikslas – siekti skaidrumo teikiant paslaugas.
 2.  Uždaviniai:
 • užtikrinti viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus bei reagavimą į gyventojų nuomonę;
 •  didinti administracinių paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis;

14. Ketvirtas tikslas – skatinti antikorupcinį švietimą.

15. Uždaviniai:

 • šviesti Raseinių rajono kultūros centro darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais;
 • užtikrinti programos priemonių vykdymo viešumą;
 • dalyvauti rajono savivaldybės organizuojamose antikorupcinėse akcijose bei kituose renginiuose.

16. Programos rezultatyvumas ir efektyvumas vertinamas pagal šiuos kiekybės ir kokybės rodiklius:

16.1. įvykdytų ir neįvykdytų programos priemonių skaičių;

16.2. programos priemonių įgyvendinimui nustatytų terminų laikymąsi;

16.3. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio veiksmus skaičius ir

pranešimų, kuriuos ištyrus pasitvirtino korupcinio pobūdžio veikos, skaičių;

      16.4. antikorupciniuose renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičių.

 

IV SKYRIUS. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

      17. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę atsakingas Raseinių rajono kultūros centro vadovas.

      18. Programos nuostatuose ir jos priemonių plane numatytas priemones įgyvendina plane numatyti vykdytojai. Numatytų priemonių vykdymas privalomas jame nurodytiems vykdytojams.

      19. Už programos įgyvendinimą atsakingas įstaigos vadovas.

      20.  Įstaigos vadovas teikia informaciją apie priemonių įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus (esant poreikiui) steigėjui.

 

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

       21. Programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami Raseinių rajono kultūros centro interneto svetainės www.raseiniukulturoscentras.lt skyriuje „Veikla / Korupcijos prevencija“.

 

 

 

 

____________________